Projekt dobiegł końca

W szkołach podstawowych w Radziłowie, Słuczu, Kramarzewie i Mścichach dobiegł do końca projekt systemowy pod nazwą „Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w ramach projektu trwały od 28.03.2012r. do 28.06.2012r. W szkołach podstawowych Gminy Radziłów prowadzone były różnorodne  zajęcia indywidualizujące proces nauczania według poniżej zamieszczonego wykazu.

Wykaz zajęć w Szkole Podstawowej w Radziłowie

 1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 godzin
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godzin
 3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 30 godzin
 4. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – 30 godzin
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionychze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 30 godzin
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie – 60 godzin
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczno-plastycznie – 30 godzin

Wykaz zajęć w Szkole Podstawowej w Słuczu

 1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godzin
 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 60 godzin
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie – 60 godzin

Wykaz zajęć w Szkole Podstawowej w Kramarzewie

 1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 godzin
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godzin
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 30 godzin
 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionychze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 60 godzin

Wykaz zajęć w Szkole Podstawowej w Mścichach

 1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godzin
 2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 30 godzin
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 60 godzin

Ogółem zostało przeprowadzonych 780 godzin zajęć dla grupy dzieci posiadających deficyty rozwojowe oraz grupy dzieci szczególnie uzdolnionych, które wymagały zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego. Łącznie w zajęciach udział wzięło 90 dzieci (44 dziewczynki i 46 chłopców) z klas I-III. Celem głównym zajęć była indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Radziłów. We wszystkich tych szkołach, w ramach zajęć, realizowany był program dostosowany do potrzeb uczniów, uwzględniający indywidualizację procesu nauczania i wychowania, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Projekt ukierunkowany był na pracę z dzieckiem poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie projekt przyczynił się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.

 Łącznie na zajęcia wydano środki o wartości 46.170,00 zł.

Do szkół podstawowych biorących udział w projekcie zakupione zostały: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej oraz gry dydaktyczne i materiały plastyczne pozwalające poprzez zabawę poprawić umiejętności dzieci, w tym także artystyczne. Ponadto, z uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci, zostały zakupione specjalne gry i plansze edukacyjno – wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny (oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowana dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja). Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu  w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Zakupione pomoce dydaktyczne mają służyć realizacji atrakcyjnych zajęć dla dzieci, rozwijających ich zainteresowania. Wykorzystanie nowych pomocy naukowych w szkole ma na celu spotęgowanie wrażeń i ułatwienie przekazywania wiedzy powiązanego z wywoływaniem pozytywnych emocji. Łączna wartość dostarczonego sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do wszystkich szkół wyniosła 65.679,00 zł.

Cały projekt został sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *