Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://radzilow.net zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie http://radzilow.net

  • Data publikacji strony internetowej – 2000-09-01 (dokładnej daty nie pamiętam)
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

– w pełni zgodna pod względem technicznym,

– częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;

nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-20

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje dodatkowe

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Pod adresem http://radzilow.net dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie

19-213 Radziłów

Tel. 862736005. – sekretariat

Tel. 862736005 – dyrektor

E-mail: sekretariatsp@radzilow.net

Pod adresem http://radzilow.net/dane-adresowe/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
Pod adresem https://bip.radzilow.net dostępny jest numer telefonu 86 2736005, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Parter budynku częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 862736005. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła posiada wyznaczone miejsca parkingowe.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.