Na podstawie Projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

1.    uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 504 .) czyli 504 zł netto;

·         2.    uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie;

·         3.    uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej;

·         4.    uczniom:
1.    słabowidzącym,
2.    niesłyszącym,
3.    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4.    uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

·         – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów.

Termin składania  wniosków o przyznanie wyprawki  upływa z dniem  29 czerwca 2012 r.
Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania do podręczników szkolnych znajdują się  w zamieszczonym projekcie rozporządzenia MEN.

·         Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić:
•    180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
•    210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas  IV-VI szkoły podstawowej,
•    325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

Wnioski o dofinansowanie podręczników można pobrać w sekretariacie szkoły.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *