Kuratorium Oświaty wysoko oceniło naszą szkołę

W okresie od 26.02.2013 do 11.03.2013 w Szkole Podstawowej w Radziłowie zespół wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził badanie dotyczące pracy naszej szkoły. Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wyróżnia się pięć poziomów, od E oznaczającego niski stopień, do A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – dyrektora, nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej) oraz jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe i analizę źródeł zastanych).

W ramach ewaluacji problemowej analizie i ocenie poddano następujące wymagania:

Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej (Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.)

1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

3. Uczniowie są aktywni.

4. Respektowane są normy społeczne.

Obszar: Zarządzanie szkołą lub placówką (Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki.)

1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

We wszystkich ww. wymaganiach nasza szkoła otrzymała literkę B – wysoki stopień wypełniania wymagania.

Wnioski z ewaluacji przeprowadzonej przez wizytatorów zawarte w raporcie końcowym są następujące:

1. Podejmowane w szkole działania wynikające z analizy osiągnięć uczniów sprawiają, że nabywają oni wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową oraz osiągają sukcesy w różnych dziedzinach na miarę swoich możliwości.

2. Szkoła stwarza warunki dla aktywności uczniów, rozwija zainteresowania, wyzwala kreatywność na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

3. Uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, a rodzice i partnerzy postrzegają placówkę, jako bezpieczną i przyjazną uczniowi.

4. Koncepcja zarządzania szkołą jest wyraźnie ukierunkowana na podejmowanie działań odpowiadających rzeczywistym potrzebom szkoły i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi szkoły oraz spełnienia wymagań określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

5. Duże zaangażowanie w pracę stałych (przedmiotowych, wychowawczych, zadaniowych) oraz doraźnych zespołów, wspólne planowanie działań i rozwiązywanie problemów służy poprawie efektywności nauczania i wychowania.

6. Sposób dokonywania analizy efektów pracy zespołów prowadzi do wniosków, które odnoszą się przede wszystkim do stopnia realizacji zaplanowanych działań.

7. Dyrektor w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego podejmuje szereg działań organizacyjnych w poszukiwaniu skutecznych sposobów podnoszenia efektywności nauczania i wychowania.

8. Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły ulegają ciągłej poprawie pod względem użytkowym i estetycznym dzięki wsparciu organu prowadzącego, rodziców, co zauważa cała społeczność szkolna, jak też rodzice i partnerzy. Sprzyjają one realizacji podstawy programowej i przyjętych programów nauczania, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz kształtują pozytywny obraz szkoły w środowisku.

Wysoka ocena pracy naszej szkoły dobrze świadczy o całym środowisku szkolnym oraz partnerach i samorządzie terytorialnym. Współpraca, zaangażowanie, szacunek i wzajemne zrozumienie pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, uczniami i ich rodzicami, partnerami oraz przedstawicielami samorządu przynoszą pozytywne efekty, stwarzają wiele nowych możliwości i dają dzieciom szansę na właściwy rozwój.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *