REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „Z EKSPERYMENTEM ZA PAN BRAT”

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Z EKSPERYMENTEM ZA PAN BRAT”

REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RADZIŁOWIE

 

 

 • 1. Informacje ogólne
 1. Regulamin niniejszy określa proces rekrutacji i udziału w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa IX – ROZWÓ LOKALNY Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
 2. Beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Radziłów, a projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Radziłowie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie (realizator).
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy, podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Podlaskiego
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku. Zajęcia w pracowniach będą realizowane w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie.
 5. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęcie nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie, ul. Sportowa 1, 19-213 Radziłów.
 6. Głównym celem projektu jest podniesienie do sierpnia 2021 roku jakości kształcenia 86 uczniów (w tym 36 dziewcząt i 50 chłopców) Szkoły Podstawowej w Radziłowie poprzez:
 7. doposażenie placówki w niezbędne pomoce naukowe,
 8. zintensyfikowanie działań nakierowanych na rozwój kompetencji kluczowych, w tym matematyczno – przyrodniczych poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym m.in. języka angielskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych), warsztatów i wyjazdów edukacyjnych
 9. przeszkolenie 6 nauczycieli z technik efektywnej nauki i metody eksperymentu.
 10. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • 2. Oferowane formy wsparcia

Mając na uwadze wymogi stawiane przed młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów z trudnościami, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia.

Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy szkoły.

 1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w okresie, o którym mowa w 1 ust. 4.
 • Realizacja zajęć z matematyki – wsparcie dla 86 uczniów podzielonych na klasy, po jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo przez 32 tygodnie.
 • Realizacja zajęć z języka angielskiego – wsparcie dla 86 uczniów podzielonych na klasy/grupy, po jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo przez 32 tygodnie
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – wsparcie dla 24 uczniów podzielonych na dwie grupy, po 10 godzin na grupę
 • Zajęcia plastyczne – wsparcie dla 8 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia taneczne – wsparcie dla 12 osób, po 1,5 godziny tygodniowo (łącznie 41 godzin na projekt)
 • Zajęcia piłki nożnej- wsparcie dla 12 osób, po 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia piłki siatkowej – wsparcie dla 12 osób, po 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia teatralne – wsparcie dla 15 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia przyrodnicze – wsparcie dla 12 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 25 tygodni oraz zajęcia w parkach narodowych województwa podlaskiego dla tych samych osób
 • Zajęcia matematyczne „Liczby mówią o nas” – wsparcie dla 6 osób, po 1 godzinie przez 30 tygodni
 • Chemiczne zajęcia laboratoryjne – wsparcie dla 10 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – wsparcie dla 5 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – wsparcie dla 5 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki – wsparcie dla 5 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia wyrównawcze z chemii – wsparcie dla 5 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 30 tygodni
 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – wsparcie dla 45 osób
 • Przeszkolenie nauczycieli z technik efektywnej nauki i metody eksperymentowania – wsparcie dla 7 nauczycieli, 30 godzin
 1. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala kierownik projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły, o której mowa w 1 ust. 5.
 2. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć.
 3. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia projektowe z dyrektorem szkoły.
 4. Uczeń może uczestniczyć w kilku formach wsparcia.
 • 3. Uczestnicy i uczestniczki projektu
 1. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:
 • Wychowawców klas oraz nauczycieli chemii lub fizyki
 • Uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej w Radziłowie.
 • 4. Rekrutacja

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji, i  z zachowaniem polityki równości płci oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanych projektem uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radziłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie podjęte zostaną następujące działania:

Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa na szkolnej stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły, gazetce szkolnej, biuletynie dla rodziców, wysyłanie wiadomości do rodziców przez dziennik elektroniczny

 1. Do rekrutacji mogą przystąpić:
 • Uczniowie klas V – VIII uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Radziłowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie
 • Wychowawcy klas V – VIII oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Szkoły Podstawowej w Radziłowie

NAUCZYCIELE

 1. Zainteresowani nauczyciele zobowiązani są złożyć w sekretariacie danej szkoły prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie od 1 do 30 września 2020 r. do godziny 14.00. Wymagania rekrutacyjne dla nauczycieli określonych w ust. 1 pkt 2

1) Kryterium formalne: status nauczyciela danej szkoły,

2) Kryterium merytoryczne: ocena przydatności doskonalenia zawodowego nauczyciela, motywacja do uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego.

 1. Wyboru uczestników projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej szkoły (realizatora). W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa. Dyrektor danej szkoły zatwierdza listę zakwalifikowanych do projektu nauczycieli w terminie do 10 października 2020 r.

UCZNIOWIE:

 1. Do zajęć cyklicznych projektu, tj. matematyki i języka angielskiego zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie klas V – VIII.
 2. Do pozostałych zajęć zostaną zakwalifikowani uczniowie zainteresowani udziałem w poszczególnych zajęciach. W przypadku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych priorytetowo traktowani będą uczniowie, którzy uzyskają najsłabsze wyniki w tzw. pretestach.

 

 • 5. Obowiązki uczestniczek i uczestników projektu
 1. Rodzic/opiekun prawny, który zadeklarował uczestnictwo dziecka w projekcie jest zobowiązany w szczególności:
 • Zadeklarować zajęcia w jakich będzie uczestniczyło jego dziecko w ramach projektu i zapoznania się z prawami i obowiązkami uczestników;
 • Wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu;
 • Przestrzegania niniejszego regulaminu;
 • Udzielania wszelkich informacji, związanych z udziałem w projekcie, instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego;
 • Zapewnienia regularnego uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych w ramach projektu;
 • Bieżącego informowania dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w projekcie;
 • Wypełniania ankiet ewaluacyjnych dla celów ewaluacji i monitorowania projektu.
 1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
 • Systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć i podpisaną umową;
 • Przestrzegania dyscypliny i porządku na zajęciach;
 • Poszanowania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji projektu.
 1. Udzielania wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
 • Przerwania przez uczestnika/uczestniczkę udziału w zajęciach w pracowniach,
 • Poważnego naruszenia, podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu, zasad dyscypliny i porządku lub ogólnie przyjętych norm zachowania,
 • Celowego zniszczenia pomocy lub sprzętu dydaktycznego udostępnionego do zajęć projektowych,
 • Rezygnacji ze wsparcia w wybranych zajęciach projektu.
 1. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w wybranych zajęciach projektu, realizator ma prawo zaproszenia na zajęcia innego uczestnika z listy rezerwowej.
 • 6. Prawa uczestniczek i uczestników projektu
 1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do:
 • Bezpłatnego udziału w zajęciach projektowych;
 • Bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkoły.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Kierownika realizatora projektu, w formie pisemnej i wchodzą w życie po zapoznaniu z nim uczestników projektu.
 3. Regulamin niniejszy należy umieścić na stronie internetowej szkoły i zapoznać z nim uczestników i uczestniczki projektu.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora szkoły realizującej projekt.

 

 

Zatwierdzono dnia 1 września 2020 r.

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie