Regulamin rekrutacji do projektu “Dobry start – lepsze jutro”

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Dobry start – lepsze jutro”

REALIZOWANEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W RADZIŁOWIE ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RADZIŁOWIE

 

 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa proces rekrutacji i udziału w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa IX – ROZWÓ LOKALNY Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
 2. Beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Radziłów, a projekt realizuje Publiczne Przedszkole w Radziłowie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie (realizator).
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy, podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Podlaskiego
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2020 do 30 czerwca 2022 roku. Zajęcia w pracowniach będą realizowane w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie.
 5. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęcie nauczyciele oraz dzieci Publicznego Przedszkola w Radziłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie, ul. Sportowa 1, 19-213 Radziłów.
 6. Głównym celem projektu jest podniesienie do czerwca 2022 roku jakości kształcenia 75 dzieci Publicznego Przedszkola w Radziłowie poprzez:
 7. doposażenie placówki w niezbędne pomoce naukowe,
 8. zintensyfikowanie działań nakierowanych na rozwój kompetencji kluczowych poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym m.in. języka angielskiego), warsztatów i wyjazdów edukacyjnych
 9. doskonalenie umiejętności zawodowych 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego
 10. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. Udział w projekcie jest bezpłatny.

2. Oferowane formy wsparcia

Mając na uwadze wymogi stawiane przed młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno dzieci z trudnościami, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia.

Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy szkoły.

 1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w okresie, o którym mowa w 1 ust. 4.
 • Realizacja zajęć kodowania – wsparcie dla 75 dzieci podzielonych na grupy przedszkolne, po jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo przez 30 tygodni.
 • Realizacja zajęć z języka angielskiego – wsparcie dla 75 dzieci podzielonych na  grupy, po jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo przez 30 tygodnie
 • Warsztaty produkcji mydła – wsparcie dla 30 dzieci podzielonych na trzy grupy, po 3 godzin na grupę
 • Warsztaty produkcji świeczek – wsparcie dla 30 dzieci podzielonych na trzy grupy, po 3 godzin na grupę
 • Zajęcia Mały Chemik – wsparcie dla 3 grup po 10 osób, po 10 godzin na grupę
 • Zajęcia Chemii Molecoolarnej – wsparcie dla 3 grup po 10 osób, po 10 godzin na grupę
 • Zajęcia plastyczne – wsparcie dla 8 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia taneczne – wsparcie dla 12 osób, po 1,5 godziny tygodniowo (łącznie 41 godzin na projekt)
 • Zajęcia piłki nożnej- wsparcie dla 12 osób, po 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni
 • Zajęcia przyrodnicze – wsparcie dla 12 osób, po 1 godzinie tygodniowo przez 25 tygodni oraz zajęcia w parkach narodowych województwa podlaskiego dla tych samych osób
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – wsparcie dla 5 osób, łącznie 15 godzin
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – wsparcie dla 5 osób, łącznie 30 godzin
 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – wsparcie dla 40 osób
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli uczących w przedszkolu –

Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala kierownik projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły, o której mowa w §1 ust. 5.

 1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia projektowe z dyrektorem szkoły.
 3. Dziecko może uczestniczyć w kilku formach wsparcia.

3. Uczestnicy i uczestniczki projektu

 1. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:
 • Nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych
 • Dzieci z Publicznego Przedszkola w Radziłowie.

4. Rekrutacja

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji, i  z zachowaniem polityki równości płci oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanych projektem dzieci i nauczycieli Publicznego Przedszkola w Radziłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie podjęte zostaną następujące działania:

Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa na szkolnej stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły, gazetce szkolnej, biuletynie dla rodziców, wysyłanie wiadomości do rodziców przez dziennik elektroniczny

 1. Do rekrutacji mogą przystąpić:
 • Dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Radziłowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie
 • Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Radziłowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie

NAUCZYCIELE

 1. Zainteresowani nauczyciele zobowiązani są złożyć w sekretariacie danej szkoły prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie od 28 do 30 września 2020 r. do godziny 14.00. Wymagania rekrutacyjne dla nauczycieli określonych w ust. 1 pkt 2

1) Kryterium formalne: status nauczyciela danej szkoły,

2) Kryterium merytoryczne: ocena przydatności doskonalenia zawodowego nauczyciela, motywacja do uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego.

 1. Wyboru uczestników projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej szkoły (realizatora). W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa. Dyrektor danej szkoły zatwierdza listę zakwalifikowanych do projektu nauczycieli w terminie do 10 października 2020 r.

DZIECI:

 1. Do zajęć cyklicznych projektu, tj. kodowania i języka angielskiego zostaną zakwalifikowane wszystkie dzieci uczęszczające do grup przedszkolnych.
 2. Do pozostałych zajęć zostaną zakwalifikowane dzieci zainteresowane udziałem w poszczególnych zajęciach. W przypadku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych priorytetowo traktowane będą dzieci „zerówki”.

 

5. Obowiązki uczestniczek i uczestników projektu

 1. Rodzic/opiekun prawny, który zadeklarował uczestnictwo dziecka w projekcie jest zobowiązany w szczególności:
 • Zadeklarować zajęcia w jakich będzie uczestniczyło jego dziecko w ramach projektu i zapoznania się z prawami i obowiązkami uczestników;
 • Wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu;
 • Przestrzegania niniejszego regulaminu;
 • Udzielania wszelkich informacji, związanych z udziałem w projekcie, instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego;
 • Zapewnienia regularnego uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych w ramach projektu;
 • Bieżącego informowania dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w projekcie;
 • Wypełniania ankiet ewaluacyjnych dla celów ewaluacji i monitorowania projektu.
 1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
 • Systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć i podpisaną umową;
 • Przestrzegania dyscypliny i porządku na zajęciach;
 • Poszanowania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji projektu.
 1. Udzielania wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
 • Przerwania przez uczestnika/uczestniczkę udziału w zajęciach w pracowniach,
 • Poważnego naruszenia, podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu, zasad dyscypliny i porządku lub ogólnie przyjętych norm zachowania,
 • Celowego zniszczenia pomocy lub sprzętu dydaktycznego udostępnionego do zajęć projektowych,
 • Rezygnacji ze wsparcia w wybranych zajęciach projektu.
 1. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w wybranych zajęciach projektu, realizator ma prawo zaproszenia na zajęcia innego uczestnika z listy rezerwowej.

6. Prawa uczestniczek i uczestników projektu

 1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do:
 • Bezpłatnego udziału w zajęciach projektowych;
 • Bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkoły.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Kierownika realizatora projektu, w formie pisemnej i wchodzą w życie po zapoznaniu z nim uczestników projektu.
 3. Regulamin niniejszy należy umieścić na stronie internetowej szkoły i zapoznać z nim uczestników i uczestniczki projektu.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora szkoły realizującej projekt.

 

 

Zatwierdzono dnia 28 września 2020 r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *