Projekt „Uczeń na 5 w gminie Radziłów”

Rozpoczynamy rekrutację uczestników

PROJEKT “UCZEŃ NA 5 W GMINIE RADZIŁÓW”

Informujemy, iż z dniem 01.09.2014 r.  rozpoczynamy rekrutację uczestników w ramach realizacji projektu pt.: „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” nr WND-POKL 09.01.02-20-987/13. Projekt realizowany jest przez Gminę Radziłów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Radziłowie oraz uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Słuczu. Projektem proporcjonalnie objętych zostanie 57 uczniów (36 dziewczynek i 21 chłopców) z klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Radziłowie oraz 27 uczniów (14 dziewczynek i 13 chłopców) z klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Słuczu. Wsparciem objęci zostaną uczniowie, którzy z własnej inicjatywy i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszą chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Radziłowie zorganizowane zostaną następujące zajęcia pozalekcyjne:

a) koła zainteresowań z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, koło plastyczne,  fotograficzno-filmowe, taneczne i sportowe;

b) zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, historii i przyrody;

c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne, rewalidacyjne oraz zajęcia dla uczniów z dysleksją.

 

W Szkole Podstawowej w Słuczu w ramach projektu zostaną zorganizowane:

a) koła zainteresowań z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, koło muzyczne i komputerowe;

b) zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki oraz  j. angielskiego.

 

Okres realizacji  zajęć w ramach projektu wrzesień 2014 – czerwiec 2015 roku. Ogólny nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawuje Gmina Radziłów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych – dokumenty rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radziłowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *