Zajęcia rewalidacyjne

W szkole realizowane są zajęcia rewalidacyjne dla  uczniów z potrzebami kształcenia specjalnego w wymiarze  2 godzin tygodniowo na każdego  ucznia.

Rewalidacja to przede wszystkim stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu zarówno szkolnym jak i w szerszym środowisku społecznym. Rewalidacja to zaplanowane działania dydaktyczno – wychowawczo – terapeutyczne,  dostosowane indywidualnie dla każdego ucznia. Braki te mogą być bardzo różnorodne. Są to między innymi: deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

  • korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń,
  • dynamizowanie rozwoju dziecka,
  • kompensowanie deficytów w rozwoju, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
  • optymalne usprawnianie i  rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.

Cele ogólne:

  • kształtowanie umiejętności szkolnych tj. czytania, pisania, liczenia i radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego,
  • doskonalenie  sprawności ruchowej, manualnej i grafomotorycznej,
  • usprawnianie  funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej i  percepcji słuchowej.

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki:  p. Elżbieta Farfułowska oraz p. Bożenna Malinowska.