W Biebrzańskim Parku Narodowym

W Biebrzańskim Parku Narodowym

Zadanie 1. (0 – 1)
Nie jest prawdą, że:

A.Park narodowy to obszar chroniony obejmujący wartościowe obiekty przyrodnicze.
B.Gospodarka rolna na terenie całego parku narodowego jest zabroniona.
C.Gospodarka leśna na terenie parku narodowego jest ograniczona.
D.Niektóre części parku narodowego mogą być udostępnione dla turystyki.

Zadanie 2. (0 – 1)

Wielkości powierzchni i obszary chronionej przyrody w wybranych krajach w 1997 r.

KrajePowierzchnia kraju (w tys. km2)Obszary chronionej przyrody
(w % powierzchni kraju)
Niemcy357,026,9
USA9 363,521,2
Kanada9 970,69,6
Polska312,79,4
Szwecja450,08,1
Australia7 741,27,7

Świat w liczbach 2000/2001, WSiP

Na podstawie tabeli można stwierdzić, że Polska posiada:

A.większą powierzchnię obszarów chronionej przyrody niż Australia
B.mniejszą powierzchnię obszarów chronionej przyrody niż USA
C.większą powierzchnię obszarów chronionej przyrody niż Kanada
D.większą powierzchnię obszarów chronionej przyrody niż Niemcy

 

Informacje do zadań: 3., 4.

Kierunek, z którego nasuwał się lądolód
na ziemie polskie w plejstocenie.

Park Biebrzański znajduje się na obszarze objętym zlodowaceniami. Po ustąpieniu lodowca pozostały tu charakterystyczne formy powierzchni ziemi: rozległe, piaszczyste równiny wachlarzowatego kształtu oraz niewielkie gliniaste pagórki. 
Biebrza

Narew


Wisła


San

Zadanie 3. (0 – 1)
Biebrza płynie na obszarze objętym w plejstocenie zlodowaceniami:

A.bałtyckim i środkowopolskim
B.krakowskim i bałtyckim
C.fazy pomorskiej i stadiału Warty
D.krakowskim i środkowopolskim

Zadanie 4. (0 – 1)
Formy polodowcowe występujące na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego to:

A.moreny i kemy
B.sandry i moreny
C.pradoliny i ozy
D.moreny i ozy

Zadanie 5. (0 – 1)
Schematyczny przekrój przez pradolinę Biebrzy przedstawia rysunek

A.B.C.D.

Informacje do zadań: 6., 7., 8

WPN - Wigierski Park Narodowy
 - obszar parków narodowych

Źródło: Województwo Podlaskie, Dom Wydawniczy „Publikator”

Zadanie 6. (0 – 1)
Rzeka Ełk jest dopływem:

A.lewobrzeżnym Biebrzy
B.prawobrzeżnym Biebrzy
C.prawobrzeżnym Rospudy
D.lewobrzeżnym Rospudy

Zadanie 7. (0 – 1)
Zbudowany na początku XIX wieku Kanał Augustowski łączy system Biebrzy z systemem Czarnej Hańczy i biegnie przez Puszczę Augustowską. Został wybudowany w celu:

A.transportu surowców mineralnych
B.nawadniania pól uprawnych
C.spławu drewna
D.przewozu ludzi

Zadanie 8. (0 – 1)
Największa część Biebrzańskiego Parku Narodowego położona jest na:

A.południowy zachód od Wigierskiego Parku Narodowego
B.południowy wschód od Wigierskiego Parku Narodowego
C.południowy zachód od Grajewa
D.północny wschód od Sokółki
 

Zadanie 9. (0 – 1)
Załadowana tratwa o ciężarze 5000 N spłynęła rzeką Ełk z miejscowości Ostrykół do ujścia do Biebrzy. Różnica wysokości położenia tych miejsc wynosi 5 m.
Energia potencjalna tratwy:

A.zmalała o 1000 J
B.wzrosła o 1000 J 
C.zmalała o 25000 J
D.wzrosła o 25000 J

Informacje do zadań: 10., 11.
Wykres przedstawia zależność drogi 
spływu tratwy od czasu

Zadanie 10. (0 – 1)
Po 5 godzinach spływu tratwa przebyła drogę:

A.20 km
B.15 km
C.10 km
D.5 km

Zadanie 11. (0 – 1)
Powyższy wykres przedstawia funkcję określoną wzorem:

A.s(t) = t + 10 dla 0 ≤ t ≤ 20
B.s(t) = t + 10 dla 0 ≤ t ≤ 8
C.s(t) = 10t + 11 dla 0 ≤ t ≤ 20
D.s(t) = 10t + 11 dla 0 ≤ t ≤ 8

Zadanie 12. (0 – 1)
Starorzecze w sąsiedztwie pól uprawnych szybko zarasta glonami ponieważ:

A.woda stojąca jest bogata w tlen
B.woda jest bogata w azotany i fosforany 
C.podwyższona kwasowość wody sprzyja rozwojowi zwierząt i roślin 
D.podwyższona zasadowość wody sprzyja rozwojowi zwierząt i roślin

Zadanie 13. (0 – 1)
Obserwując ryby w czystej wodzie mamy wrażenie, że pływają one tuż pod powierzchnią wody. W rzeczywistości pływają one głębiej. Wrażenie to spowodowane jest:

A.odbiciem światła od powierzchni wody
B.rozszczepieniem światła w wodzie
C.załamaniem światła na granicy woda powietrze
D.uginaniem się światła na granicy woda powietrze

Zadanie 14. (0 – 1)
Płynące wiosną po powierzchni Biebrzy kry lodowe nie toną, ponieważ:

A.lód jest lżejszy od wody
B.lód ma taką samą gęstość jak woda
C.lód ma mniejszą gęstość od wody
D.lód ma większą gęstość od wody

Zadanie 15. (0 – 1)
Źródła energii, które zanieczyszczają środowisko naturalne to:

A.baterie słoneczne
B.elektrownie wodne
C.elektrownie węglowe
D.elektrownie wiatrakowe

Informacje do zadań: 16., 17., 18.

Na diagramie przedstawiono skład chemiczny różnych paliw.

Larousse „Ziemia rośliny zwierzęta” Nasza Księgarnia 1970 r.

Zadanie 16. (0 – 1)
Najwyższą wartość energetyczną wykazuje:

A.torf
B.antracyt
C.węgiel brunatny 
D.węgiel kamienny

Zadanie 17. (0 – 1)
Paliwem odnawialnym jest:

A.drewno
B.antracyt
C.węgiel brunatny
D.węgiel kamienny

Zadanie 18. (0 – 1)
Wskaż zdanie prawdziwe:

A.300 kg torfu zawiera 180 kg węgla.
B.100 kg antracytu zawiera 4 kg węgla.
C.Drewno zawiera około 60% tlenu.
D.200 kg węgla kamiennego zawiera około 10 kg tlenu.

Zadanie 19. (0 – 1)
Podczas spalania 1 tony węgla kamiennego zawierającego 1% siarki (mat.S = 32u) , 
do atmosfery emitowany jest dwutlenek siarki (mcz.SO2 = 64u), w ilości:

A.20 kg
B.10 kg
C.32 kg
D.64 kg

Zadanie 20. (0 – 1 )
Przewieziono 33 tony węgla 6 samochodami ciężarowymi o ładownościach 7 ton i 2,5 tony. Jeżeli przez x oznaczymy liczbę samochodów o większej ładowności, to warunki zadania opisuje równanie:

A.
(7 + 2,5)x = 33

2

B.2,5x + 7(6-x) = 33
C.7x + 2,5x = 33
D.7x + 2,5(6-x) = 33

Zadanie 21. (0 – 1 )
Metan występuje w bagnach i mokradłach, ponieważ tworzy się w przyrodzie w wyniku:

A.reakcji dwutlenku węgla z wodą
B.reakcji zachodzących w mszakach
C.rozkładu szczątków organicznych w warunkach beztlenowych
D.rozkładu szczątków organicznych i substancji nieorganicznych w powietrzu

Zadanie 22. (0 – 1)
Owoce dzikiej róży są bogate w witaminę C, której wzór strukturalny przedstawiono niżej.

Wzór sumaryczny witaminy C można zapisać:

A.C6H8O
B.C6H6O6
C.C6H12O6
D.C6H4O5

Zadanie 23. (0 – 1)

 

Analizując powyższy wykres wskaż zdanie prawdziwe:

A.Najszybciej wzrasta liczba osobników w fazie stacjonarnej.
B.Najwolniej wzrasta liczba osobników w fazie początkowej.
C.Najwolniej wzrasta liczba osobników w fazie wzrostu wykładniczego.
D.Najszybciej wzrasta liczba osobników fazie wzrostu wykładniczego.

Zadanie 24. (0 – 1)
Wskaż błędne dokończenie zdania. Mszaki tworzące torfowiska:

A.regulują wilgotność środowiska 
B.są źródłem pokarmu dla zwierząt
C.są środowiskiem życia ptaków 
D.w mokrych latach magazynują wodę

Zadanie 25. (0 – 1)
Do roślin zarodnikowych należą:

A.mech torfowiec i skrzyp pstry
B.brzoza niska i turzyca strunowa 
C.mech torfowiec i żurawina błotna 
D.gnidosz królewski i sosna zwyczajna

Zadanie 26. (0 – 2)

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Powierzchnia Parku wynosi 59223 ha. Obszary leśne w Parku zajmują 15547 ha, grunty rolne - 18182 ha, a nieużytki - słynne Bagna Biebrzańskie, - 25494 ha.

Jaki procent powierzchni parku zajmują obszary leśne? Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do całości. 

Zadanie 27. (0 – 2)
Ania, jej starszy brat i rodzice planują 3 – dniowy wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zaplanowali, że pierwszego dnia rano wypłyną dwoma kajakami z Lipska do Sztabina. Trzeciego dnia, po dwudniowym pobycie w Sztabinie, wrócą kajakami do Lipska.

Opłaty pobierane za udostępnianie infrastruktury turystycznej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w roku 2002 (na podstawie danych umieszczonych w internecie)

Pola namiotowe i biwakowe - 1 doba

Pobyt jednej osoby - 4 zł

Ustawienie samochodu - 5 zł

Ustawienie motocykla - 2 zł

Ustawienie autokaru - 10 zł

Wypożyczenie kajaka /doba - 20 zł

Wypożyczenie kajaka /1 godz.- 4 zł

Natrysk / 10 min. - 5 zł

Wodowanie (slipowanie) kajaka / 1 szt. - 2 zł

Przewodnik z BPN - 25 zł/godz.

Korzystając z powyższego cennika, uzupełnij tabelę:

miejscowośćusługaopłata łączna
Lipskustawienie samochodu osobowego 
wypożyczenie kajaka 
wodowanie kajaków 
Sztabinpobyt 
natrysk dwa razy dziennie (po 10 minut) 
wodowanie kajaka  
opłata przewodnika 

suma opłat

 

Informacje do zadań: 28., 29. (plan szlaku wodnego sporządzony na podstawie danych 
z internetu).

Zadanie 28. (0 – 4)
Szlak wodny z Lipska do Sztabina załoga kajakowa przebyła 
w 5 godzin i 25 minut płynąc z prądem rzeki. Oblicz prędkość prądu i prędkość kajaka, wiedząc że z powrotem płynęli 10 godzin i 50 minut. Zapisz obliczenia.

Zadanie 29. (0 – 2)
Oblicz skalę liczbową przedstawionego planu.

namiot rodzicównamiot dzieci

 

Zadanie 30. (0 – 5)
Namioty, w których śpi rodzina mają kształty graniastosłupa prawidłowego trójkątnego oraz ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Oblicz, który z namiotów jest wyższy. Zapisz obliczenia.

Zadanie 31 (0 – 3)
Tam, gdzie doprowadzanie prądu z sieci jest nieopłacalne może on być dostarczany 
z tzw. „wiatraków domowych”. Wiatrak o mocy 5000 W wytwarzający napięcie 220 V pozwala na podgrzewanie wody do celów gospodarczych, a także służy do ogrzewania stojących na uboczu domów. 
Oblicz natężenie prądu, jakie można otrzymać doprowadzając do domu energię elektryczną wytworzoną przez wiatrak opisany w tekście. Załóż, że przy przesyłaniu energii elektrycznej 
do domu traci się 7,6% mocy prądu wytwarzanego przez wiatrak.

Zadanie 32. (0 – 2)
Estry nadają charakterystyczne zapachy kwiatom i owocom. Można je otrzymać 
w reakcji alkoholi z kwasami karboksylowymi lub nieorganicznymi tlenowymi. Mając wzór estru o zapachu ananasa, napisz wzór kwasu i alkoholu, z których powstał ten ester.

 

Zadanie 33. (0 – 3)
Rysunek przedstawia pisklę gniazdownika i zagniazdownika.

Pisklę skowronka

Pisklę kuropatwy

W. Czechowski "Biologia" PWRiL 1989 r.

Wymień dwie cechy różniące pisklęta przedstawione na rysunku.

Zadanie 34. (0 – 3)
Wymień trzy, niekorzystne dla środowiska, skutki wypalania traw.
 

Autorzy arkusza:
Joanna Charubin
Jolanta Gołaszewska
Grażyna Mieczkowska
Jadwiga Pieczywek
Anna Ruszczyk


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2001-06