WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE- SPRAWDZIAN

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE GRUPA A

1. Liczba 5 razy większa od dodatniej liczby x jest równa:
A. 5x B. x+5 C. x-5
D. 
x
5

 

2. Które z podanych wyrażeń algebraicznych nazwiemy różnicą?
A. 3x+
y
2
B. 2(x-y)
C. 
x+y

2

D. x-3y

 

3. Wskaż jednomiany podobne:
A. 2xy2, 3xy2, -4x2y
B. 2abc, 3acb, -4abc
C. 2xy2, 3xxy 2, -4xy2
D. 2a2b3, 3a2b2, -4a2b

 

4. Po zapisaniu wyrażenia -3(5a + 4b) w najprostszej postaci otrzymamy:
A. 15a-12b B. -15a-12b C. 15a+12b D. -15a+12b

 

5.Wartość wyrażenia 2a2 - 3a dla a=-
1
2
 wynosi:
A. -1 B. 1 C. 2 D. -2

 

6. Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 2x2 + 8y + 3x2 - 8y + l otrzymamy:
A. 5x2+1 B. 5x2+16y+1 C. 6x2+1 D. 5x2-16y+1

 

7. Po uproszczeniu wyrażenia (3x - 4) - (2 + x) otrzymamy:
A. 4x - 2 B. 4x - 6 C. 2x - 2 D. 2x - 6

 

8. Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie 5a2 - 10ab + 15a przyjmie postać:
A. 5a2(1-10b+3)  B. 5a(a - 2b + 3)  C. 5a(a - 10b + 15)  D. 5(a - 2b + 3)

 

9. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z a setek, 5 dziesiątek i b jedności.

 

10. Dany jest prostokąt o długości a i szerokości b. O ile zmniejszy się pole prostokąta, jeśli szerokość zmniejszymy o 2, a długość pozostanie bez zmian?

 

11. Zapisz dowolną sumę algebraiczną, której wartość liczbowa dla x = 2 i y = -3 wynosi 7.

 

12. *Udowodnij, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8.

Sprawdzian pod redakcją Elżbiety Bagińskiej-Stawiarz zaczerpnięty z: "Matematyka 1. Sprawdziany dla gimnazjum", Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Wydawca wyraził zgodę na kopiowanie wyłącznie dla celów dydaktycznych.


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2001-06