Mocne strony

  1. Duża liczba uczniów uczestniczy w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, a także w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce.
  2. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna w tym specjaliści: pedagog, logopeda, oligofrenopedagodzy.
  3. Organizowane są imprezy i uroczystości szkolne, a także konkursy szkolne i pozaszkolne, w których uczestniczą nasi uczniowie.
  4. Szkoła współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz wspierającymi działania edukacyjne.