KONKURS MATEMATYCZNY- ETAP SZKOLNY

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 8 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.
Jaka cyfra znajduje się w rozwinięciu dziesiętnym liczby
8
11
na 155 miejscu po przecinku?
a)0,
b)2,
c)7,
d)8.
2.Ile wynosi suma liczb 1092 -92?
a)992,
b)818,
c)808,
d)798.
3.Jaką liczbę otrzymasz wykonując działanie 1-2+3-4+5-6+...+97-98+99?
a)0,
b)-50,
c)49,
d)50.
4.Która z podanych potęg jest wartością wyrażenia 2·411+3·412+23·410?
a)228,
b)1234,
c)413,
d)225.
5.Jaką wartość ma wyrażenie ?
a)6,
b)3√5,
c)10,
d)10+2√5.
6.
Ułamek (-
1
8
) jest połową liczby przeciwnej do kwadratu odwrotności pewnej liczby. Jaka to liczba?
a)4 lub -4,
b)2,
c)-4,
d)2 lub -2.
7.W turnieju piłki nożnej grało 7 drużyn systemem "każda z każdą", przy czym dwie drużyny grały ze sobą tylko raz. Ile meczy rozegrano w turnieju?
a)7 meczy,
b)21 meczy,
c)42 mecze,
d)49 meczy.
8.Na lekcji obecnych jest n uczniów, co stanowi k% uczniów tej klasy. Ile uczniów tej klasy jest nieobecnych?
a)
100-n

k

,
b)
n-n

k

,
c)
100-n

k

,
d)100n-k.
9.Przez jaką największą potęgę liczby 2 podzielna jest liczba 1212?
a)23,
b)212,
c)224,
d)22.
10.Która z liczb całkowitych jest rozwiązaniem równania ?
a)3,
b)1,
c)-1,
d)0.
11.
Marek zauważył, że
2
5
czasu, który upłynął od północy, równa się
2
3
czasu, który pozostał jeszcze do południa. O której to było godzinie?
a)730,
b)750,
c)530,
d)510.
12.Prosta a jest równoległa do prostej o równaniu y=3x-4 i przechodzi przez punkty (1,-2). Prosta a jest opisana równaniem
a)y=3x-5,
b)y=3x-2,
c)y=-3x-5,
d)y=-3x+2.
13.Jakie jest pole powierzchni zamalowanego czworokąta?
a)6,
b)8,
c)10,
d)12.
14.Na którym rysunku wielokąty są symetryczne względem danej prostej?
AB
CD
a),
b),
c),
d).
15.Jedna z przekątnych rombu ma długość równą długości jego boku. Jaką miarę mają kąty sąsiednie tego rombu?
a)60o i 120o,
b)30o i 150o,
c)45o i 135o,
d)35o i 145o.
16.Jaka jest miara kąta x zaznaczonego na rysunku?
a)30o,
b)45o,
c)60o,
d)90o.
17.Jaką długość ma górna podstawa trapezu równoramiennego o wysokości 2 cm?
a)2,
b)3,
c)4,
d)6.
18.Jaką miarę ma kąt x, jeżeli k||l?
a)45o,
b)88o,
c)90o,
d)92o.
19.Ile stopni ma kąt wypukły zawarty między wskazówką minutową a godzinową zegara o godzinie piątej?
a)30o,
b)90o,
c)120o,
d)150o.
20.Każdą krawędź sześcianu wydłużono o 10%. O ile procent wzrosła objętość tego sześcianu?
a)10%,
b)20%,
c)33,1%,
d)66,9%.
21.Sześcian pomalowano z zewnątrz na zielono. Następnie pocięto go na 27 przystających sześcianów. Ile z nich ma więcej niż jedną zieloną ściankę?
a)18 sześcianów,
b)20 sześcianów,
c)22 sześciany,
d)24 sześciany.
22.Jaką długość ma cięciwa AB?
a)3 cm,
b)11 cm,
c)6 cm,
d)2√41 cm.
23.Pole jednego koła jest 9 razy większe od pola drugiego koła. Ile razy obwód małego koła jest mniejszy od obwodu dużego koła?
a)2 razy,
b)3 razy,
c)6 razy,
d)9 razy.
24.Suma kwadratów długości wszystkich boków trójkąta prostokątnego wynosi 50. Jaką dłuość ma przeciwprostokątna tego trókąta?
a)25,
b)10,
c)6,
d)5.
25.Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości (4+√2) cm i (4-√2) cm. Jaka jest długość promienia koła opisanego na tym trójkącie?
a)3√2 cm,
b)3 cm,
c)4 cm,
d)6 cm.

autor: na podstawie KO Białystok
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.