TEST HISTORYCZNY Z CZASóW I WOJNY ŚWIATOWEJ

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 22 pytań. Możesz zdobyć 22 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Wskaż państwa Trójprzymierza:
a)Szwecja, Rosja, Niemcy,
b)Niemcy, Austro- Węgry, Włochy,
c)Włochy, Austro- Węgry, Francja,
d)Anglia, Francja, Rosja.
2.Naczelnikiem odrodzonego państwa polskiego został:
a)Ignacy Jan Paderewski,
b)Jedrzej Moraczewski,
c)Józef Piłsudski,
d)Roman Dmowski.
3.Wskaż szereg chronologicznie poprawny:
a)Początek I wojny światowej, odzyskanie przez Polskę niepodległości, rewolucja październikowa, wojna polsko- bolszewicka,
b)początek I wojny światowej, rewolucja październikowa, odzyskanie przez Polskę niepodległości, wojna polsko- bolszewicka,
c)odzyskanie przez Polskę niepodległości, wojna polsko- bolszewicka, rewolucja październikowa, początek I wojny światowej,
d)rewolucja październikowa, wojna polsko- bolszewicka,początek I wojny światowej, odzyskanie przez Polskę niepodległości.
4.Przywódcą bolszewików był:
a)W. I. Lenin,
b)J. Stalin,
c)L. Trocki,
d)F. Dzierżyński.
5.Gdzie według traktatu wersalskiego miał się odbyc plebiscyt:
a)Na Warmii i Mazurach, na Górnym Śląsku,
b)W Wielkopolce i na Pomorzu Gdańskim,
c)Na Mazurach i Podlasiu,
d)w Małopolsce.
6.Które rejony Polski włączono do granic Rzeczpospolitej w wyniku powstań:
a)Mazowsze i Podlasie,
b)Górny Śląsk i Wielkopolskę,
c)Małopolskę i Górny Śląsk,
d)Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie.
7.Podkreśl szereg przedstawiających sąsiadów II Rzeczpospolitej:
a)Litwa, Rosja, Niemcy, Czechosłowacja, Rumunia,
b)Francja, Litwa, Rosja, Rumunia,
c)Niemcy, Litwa, Węgry, Czechosłowacja,
d)Niemcy, Rumunia, Litwa, Szwecja.
8.Które formacje wojskowe walczyły u boku państw centralnych:
a)Legiony Polskie,,
b)Armia Polska,,
c)Legion Puławski,,
d)Bajonczycy..
9.Traktat ryski został podpisany w roku:
a)3- IV- 1918,
b)12- V- 1921,
c)18- III- 1918,
d)18- III- 1921.
10.Wojną błyskawiczna nazywamy:
a)bolszewicki plan pokonania kapitalistycznej Europy,,
b)niemiecki plan pokonania Francji, a następnie przerzucenie wojsk na Wschód Europy w celu walki z Rosją,,
c)polski plan wojny z bolszewikami, który zakładał szybką ofensywę na Moskwę,,
d)niemiecki plan pokonania Wielkiej Brytanii i wprowadzenia nieograniczonej wojny podwodnej,.
11.Bezpośrednia przyczyną wybuchu I wojny światowej było:
a)wmieszanie się USA w konflikt bałkański,,
b)zabójstwo austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda w Sarajewie,,
c)zwrócenie się Bułgarii z prośbą do Niemiec o udzielenie pomocy w wojnie z Serbią i Grecją,,
d)zatarg na posterunku granicznym miedzy patrolem francuskim i niemieckim..
12.Kraje, które w decydujący sposób przyczyniły się do ostatecznej wersji efektów konferencji paryskiej to:
a)USA, Anglia, Niemcy,
b)Anglia i Francja,
c)Anglia, Francja i USA,
d)Anglia, Francja i Rosja.
13.Wskaż państwa Trójporuzumienia:
a)Szwecja, Rosja, Niemcy,
b)Włochy, Austro- Węgry, Francja,
c)Niemcy, Francja, Włochy,
d)Francja, Anglia, Rosja.
14.Wskaż szereg poprawny chronologicznie:
a)koniec I wojny światowej, powstanie w Wielkopolsce, konferencja paryska, bitwa warszawska;,
b)bitwa warszawska, powstanie w Wielkopolsce, konferencja paryska, koniec I wojny światowej;,
c)konferencja paryska, koniec I wojny światowej, bitwa warszawska, powstanie w Wielkopolsce,,
d)powstanie w Wielkopolsce, koniec I wojny światowej, bitwa warszawska, konferencja paryska.
15.Pierwszym premierem w odrodzonym państwie polskim był:
a)Ignacy Jan Paderewski,
b)Józef Piłsudski,
c)Jędrzej Moraczewski,
d)Roman Dmowski.
16.Na czele CZEKA czyli policji politycznej w Rosji bolszewickiej stał:
a)Feliks Dzierżyński,
b)Włodzimierz Lenin,
c)Józef Stalin,
d)Lew Trocki.
17.Która granica II Rzeczpospolitej ukształtowała sie w wyniku wojny polsko- bolszewickiej:
a)wschodnia,
b)zachodnia,
c)północna,
d)południowa.
18.podkreśl szereg zawierający mniejszości narodowe II Rzeczpospolitej:
a)Żydzi, Francuzi, Litwini, Szwedzi,
b)Żydzi, Litwini, Niemcy, Ukraińcy,
c)Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Szwedzi,
d)Żydzi, Niemcy, Polacy, Ukraińcy.
19.Bitwa warszawska miała miejsce w roku:
a)15- VIII- 1920,
b)15- V- 1981,
c)13- III- 1917,
d)21- IV- 1920.
20.Walki pozycyjne to:
a)blokada niemieckiej floty wojennej wysp brytyjskich,,
b)szybkie przeprowadzenie ataku na Francję i Anglię przez Niemcy,,
c)długie i uporczywe walki, które toczyły się ciągle na tym samym terenie, nieprzynosząc żadnych nabytków terytorialnych,,
d)niemiecki plan ataku na Polskę i wprowadzenie nieograniczonej wojny podwodnej..
21.Przywódcą prorosyjskiej orientacji politycznej był:
a)Józef Plsudski,
b)Józef Haller,
c)Roman Dmowski,
d)Adam Mickiewicz.
22.6- IV- 1917 roku do I wojny światowej po stronie państw ententy przyłączyło się państwo:
a)Japonia,
b)Austria,
c)Wielka Brytania,
d)USA.

autor: Dorota Antosiewicz
aktualizacja treści: 30.01.2009


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.