Godło

Gimnazjum w Radziłowie

Dziś jest: 22 lipca, sobota. Imieniny: Marii, Magdaleny, Bolesławy, Teofila

Polecamy: Galerie zdjęć · Księga Gości · Gmina Radziłów ·Testy ruchu drogowego · Zdjęcia klas · Kronika · Biblioteka · Dodaj artykuł · Sport · Absolwenci gimnazjum · Dokumenty · Słownik gwary uczniowskiej · e-grajewo· Gmina Radziłów na starej fotografii · Filmy
Jesteś: Strona główna» Publikacje nauczycieli» Scenariusz rady

Zmiany w serwisie Gimnazjum Radziłów: 18-07-2017     Twitter Youtube Facebook


Platforma e-learningowa
Znajdź nas na facebooku Znajdź nas na Twitterze

Valid HTML 4.01 Transitional

Scenariusz rady samokształceniowej na temat:
Dokumentowanie pracy nauczyciela elementem jego awansu.

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. wraz ze zmianami tego rozporządzenia z dnia 29.05.2002 ustosunkowuje się do dokumentowania pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy i dość ściśle określa sposoby potwierdzania osiągnięć zawodowych. O ile wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego są różne, to sposób dokumentowania jest praktycznie taki sam. Postaram się skupić na dokumentowaniu pracy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
       Paragraf 7 rozporządzenia poświęcony jest dokumentacji, jaka powinna być dołączona do wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. ( omówienie dokumentacji) Dokumentacja nauczyciela kontraktowego kończy się na punkcie 4, i nauczyciel kontraktowy nie potwierdza wymagań egzaminacyjnych w dokumentacji dołączonej do wniosku. Nauczyciel natomiast w czasie egzaminu musi zaprezentować swój dorobek zawodowy. Wskazane jest, aby na egzamin przyszedł przygotowany, może posiadać swoje notatki, plan wg którego będzie prezentował swoje osiągnięcia.
       Paragraf 7 punkt 4 określa formy dokumentowania osiągnięć nauczyciela mianowanego. (omówienie)
       Przedstawię teraz państwu wiadomości uzyskane w czasie szkoleń dotyczących awansu zawodowego, w których uczestniczyłam, a w szczególności szkolenia: Dokumentowanie pracy nauczyciela przyrody i biologii elementem jego awansu. Skupię się na dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań określonych w paragrafie 5 ust.2.

1. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

W punkcie tym możemy umieścić:

 • Przedsięwzięcia w celu podwyższania jakości pracy szkoły np. kurs komputerowy - nie wystarczy jednak samo zaświadczenie, lecz również potwierdzenie wykorzystania nabytych umiejętności np. konspekt lekcji z wykorzystaniem komputera, z wydrukami komputerowymi itp.
 • Programy ogólnoszkolne np. Program Bocian, programy profilaktyczne (np. 7 Kroków), Zielony Pakiet, Moje Środowisko itp.
 • Projekty międzyprzedmiotowe na poziomie szkoły,
 • Cykl scenariuszy realizowanych z wykorzystaniem komputera,
 • Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego np. dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych - potwierdzenie wdrożenia,
 • Apele lub inne uroczystości szkolne przygotowywane samodzielnie lub z innymi nauczycielami -scenariusze i potwierdzenia,
 •  Konkursy międzyszkolne, gminne.

Dokumentacja tego punktu to opis przedsięwzięć, analiza uczestnictwa w podejmowanych działaniach, analiza efektów z punktu widzenia rozwoju nauczyciela oraz podwyższania jakości pracy szkoły.
 

2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

W punkcie tym możemy umieścić:

 • Scenariusze zajęć otwartych z listą obecności,
 • Scenariusze uroczystości szkolnych,
 • Scenariusze szkoleń rady - potwierdzone przez dyrektora,
 • Praca w zespołach szkoleniowych (np. opracowanie planu pracy zespołu, prowadzenie szkoleń w obrębie zespołu),
 • Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, dokumentacji projektów międzyprzedmiotowych,
 • Pełnienie funkcji opiekuna stażu - opis podjętych działań,
 • Wystąpienia na posiedzeniach rady pedagogicznej (tematyka wystąpień, referaty) - nie dołączmy natomiast potwierdzeń zabierania głosu na radzie pedagogicznej, czy podsumowania pracy koła przedmiotowego prowadzonego przez nas,
 • Pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego (potwierdzenie w postaci tematyki spotkań, konspektów spotkań),
 • Współprowadzenie lekcji wraz z innymi nauczycielami przedmiotów,
 • Gazetki ścienne, konspekty, dotyczące ciekawych rozwiązań, pomysłów dotyczących pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • Prowadzenie szkoleń komputerowych.

Dokumentacja tego punktu to opis przedsięwzięć, analiza uczestnictwa w podejmowanych działaniach, analiza efektów z punktu widzenia rozwoju nauczyciela oraz podwyższania jakości pracy szkoły.
 

3. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

W punkcie tym mamy umieścić:

 • Autorski program i jego ewaluację.

Dokumentacja tego punktu: pisemne sprawozdanie z wykonanego zadania wraz z dokumentacją programu.
 

4. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie.

W punkcie tym możemy umieścić:

 • Np. publikację ODN - liczy się również praca w zespole - dołączmy całą publikację,
 • Artykuł w czasopiśmie - dołączmy oryginał czasopisma,
 • Treść referatów lub inne materiały, które udostępniliśmy innym nauczycielom (potwierdzenie opublikowania),
 • Do tego punktu nie uznawane jest publikowanie na stronie własnej szkoły,
 • Liczą się również publikacje, których jesteśmy współautorami lub tłumaczami.

Dokumentacja tego punktu to: pisemne sprawozdanie wraz z tekstami publikacji, referatów lub innych materiałów (może być opis o charakterze wprowadzenia do prezentowanych publikacji).
 

5. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.

W tym punkcie możemy umieścić:

 • Wywiadówki z pedagogizacją rodziców,
 • Ciekawe scenariusze otwartych zajęć z udziałem stażystów wraz z arkuszami hospitacyjnymi,
 • Scenariusze rad szkoleniowych (jeśli nie dołączyliśmy ich w punkcie 2),
 • Imprezy z udziałem władz miejskich, oświatowych, rodziców, nauczycieli itp.

Dokumentacja tego punktu to: pisemne sprawozdanie wraz z materiałami potwierdzającymi.
 

6. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

W tym punkcie możemy umieścić:

 • Opinie lub potwierdzenia systematycznej współpracy z różnych instytucji oraz opis tej współpracy,
 • Szukanie sponsorów dla szkoły,
 • Praca w komisjach konkursów przedmiotowych.

Dokumentacja tego punktu to: pisemne sprawozdanie wraz z materiałami potwierdzającymi.
 

7. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego.

Dokumentacja tego punktu to kopie powołania wraz z dokumentacją potwierdzającą udział w pracach komisji (skutki współpracy dla własnego rozwoju, doskonalenia warsztatu i metod pracy).
 

8. Pełnienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty.

Dokumentacja tego punktu to: zaświadczenia potwierdzające pełnienia funkcji lub uzyskanie kwalifikacji oraz opis wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie pełnienia funkcji lub uzyskania nowych kwalifikacji.
 

9. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.
 • Liczą się tylko studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne, jeśli udowodni się ich przydatność w pracy ( nie można tu zaliczyć zarządzania oświatą).

Dokumentacja tego punktu to: potwierdzona kopia dyplomu i pisemne sprawozdanie z opisem wykorzystania umiejętności nabytych.
 

10. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

W tym punkcie można umieścić:

 • Nagrody wyższych instancji niż dyrektor lub wójt (burmistrz) np. nagrodę kuratora,
 • Powołanie do pracy w zespole przy kuratorium (dyplomy za pracę, nagrody, odznaczenia resortowe, państwowe)
 • Prowadzenie Klubu Europejskiego,
 • Prowadzenie pomiaru dydaktycznego,
 • Organizacja pomocy dla uczniów.

Dokumentacja tego punktu to: pisemne sprawozdanie wraz z materiałami potwierdzającymi.
 

11. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 • Analiza przypadków wraz z potwierdzeniem, że została wykonana,
 • Analiza uzyskanych efektów dla własnego rozwoju zawodowego oraz poziomu pracy szkoły.
12. Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych. (Uzupełniamy, gdy mamy dorobek zawodowy wykraczający poza wymagania określone w rozporządzeniu.)
 • Nagrody dyrektora szkoły,
 • Nagrody wójta (burmistrza),
 • Podziękowania kuratora.

Inne uwagi:
 • Gdy nauczyciel ma liczne osiągnięcia, dokonuje selekcji dokumentacji i przedstawia osiągnięcia najwyższe.
 • Do sprawozdania z planu rozwoju nie dołączamy załączników.
 • Załączniki dołączmy do punktów kwalifikacyjnych.
 • Dokumentację układamy według punktów rozporządzenia.
 • Można spróbować to samo potwierdzenie umieścić w dwóch punktach rozporządzenia.
 • Dokument ma być w tym miejscu, w którym go przytaczamy.

Najczęstsze błędy przy gromadzeniu dokumentacji:

 • Przyporządkowanie dokumentów nie do tego punktu rozporządzenia,
 • Załączanie zbędnych materiałów, które nie potwierdzają wymagań kwalifikacyjnych,
 • Brak poświadczeń zgodności kopii dokumentów z oryginałami (na górze pieczątka instytucji, na dole za zgodność z oryginałem, podpis dyrektora i data)
 • Nadmiar materiałów np. o małej randze,
 • Brak podpisów pod dokumentami - nie wystarczy podpis komputerowy,
 • Brak opisu i analizy w punkcie 1 i 2 i sprawozdań z pozostałych 4 z 8 punktów (tylko same dokumenty potwierdzające wymagania),
 • Brak podpisów wszystkich autorów np. scenariuszy apeli itp.,
 • Dokumenty zawierające nazwiska np. uczniów,
 • Ksero protokołów Rady Pedagogicznej,
 • Brak potwierdzeń spełnianych wymagań np. przez dyrektora,
 • W przypadku zapisy planu w formie tabeli, brak powtórzeń nagłówków na kolejnych stronach,
 • Brak numeracji stron; dokumentacja jako luźne kartki umieszczone w teczce,
 • Ogólnikowe, lakoniczne, trudne do sprawdzenia efekty podjętych działań.
   

Opracowanie: Dorota Mroczkowska

Wersja do druku Wersja do druku

 
Uwaga Ostrzeżenie:
Twoja przeglądarka nie pozwala na wykonywanie aktywnych skryptów Java. Nie wszystkie elementy będą funkcjonowały poprawnie.


Strona optymalizowana dla Mozilla Firefox 1280x1024x32
© 1999-2017 Gimnazjum w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. (86)273-60-14
wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione.
Strona została wygenerowana w 0.12 s.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.