Godło

Gimnazjum w Radziłowie

Dziś jest: 22 lipca, sobota. Imieniny: Marii, Magdaleny, Bolesławy, Teofila

Polecamy: Galerie zdjęć · Księga Gości · Gmina Radziłów ·Testy ruchu drogowego · Zdjęcia klas · Kronika · Biblioteka · Dodaj artykuł · Sport · Absolwenci gimnazjum · Dokumenty · Słownik gwary uczniowskiej · e-grajewo· Gmina Radziłów na starej fotografii · Filmy
Jesteś: Strona główna» Dokumenty»Statut Gimnazjum w Radziłowie

Zmiany w serwisie Gimnazjum Radziłów: 18-07-2017     Twitter Youtube Facebook


Platforma e-learningowa
Znajdź nas na facebooku Znajdź nas na Twitterze

Valid HTML 4.01 Transitional

Statut Gimnazjum w Radziłowie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Gimnazjum w Radziłowie działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

  Siedzibą placówki określonej w § 1, ust.1 jest budynek w Radziłowie przy ul. Sportowej 1.

 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia "gimnazjum" należy przez to rozumieć Gimnazjum w Radziłowie.
 3. Gimnazjum w Radziłowie jest szkołą publiczną, która:
  1/zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  2/przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  3/zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  4/realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  5/realizuje ramowy plan nauczania,
  6/realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

§ 2.

 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Radziłów.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Białymstoku, woj. podlaskie.

§ 3.

 1. Gimnazjum prowadzi działalność: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na poziomach nauczania w klasach I -III.
 2. Gimnazjum funkcjonuje na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej.
 3. Gimnazjum jest szkołą publiczną trzyletnią, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin.
 4. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 5. Gimnazjum organizuje naukę religii na życzenie rodziców.

§ 4.

 1. Gimnazjum jest jednostką budżetową gminy Radziłów.
 2. Gimnazjum może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.
 3. Gimnazjum organizuje indywidualne nauczanie uczniów na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej bądź specjalistycznych orzeczeń lekarskich.
 4. Gimnazjum wydaje świadectwo ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 5. W gimnazjum może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuńczo-wychowawcza w formie świetlic, za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
 6. Gimnazjum może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Gimnazjum może posiadać imię, hymn, sztandar i własny ceremoniał szkolny. Imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Gimnazjum, bądź wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Hymn, sztandar i ceremoniał zatwierdza i uchwala Rada Gimnazjum na wniosek Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 5.

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w:
  1/ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2/Konwencji Praw Dziecka,
  3/Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
  1/realizację programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,
  2/wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania pozyskanej wiedzy w życiu codziennym oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej gimnazjum, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:
  1/obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2/zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
  3/nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
 4. Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum lub zasadniczej szkole zawodowej.
 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:
  1/ścisłą współpracę z rodzicami,
  2/realizację celów wychowawczych na zajęciach edukacyjnych,
  3/przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 6. Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 7. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 8. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny poprzez:
  1/włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości,
  2/wyrabianie szacunku do symboli narodowych,
  3/przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w gimnazjum i poza nim poprawnym ojczystym językiem.
 9. Daje uczniom możliwość korzystania z porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt z wychowawcą klasowym oraz współpracę z pedagogiem i psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 10. Tworzy i realizuje Szkolny Program Profilaktyki wraz z procedurami postępowania w nim zawartymi oraz Program Wychowawczy.
 11. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe itp.)
 12. Umożliwia uczęszczanie na zajęcia z religii lub etyki po wyrażeniu zgody rodziców.

§ 6.

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:
  1/z chwilą wejścia na teren gimnazjum wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  2/pracownicy, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 są zobowiązani do:
  a/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach
  - nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,
  b/ pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję gimnazjum,
  c/ wprowadzania uczniów do sal lekcyjnych oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pracowniach,
  3/w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni,
  4/pomieszczenia szkoły: pokój nauczycielski, pracownia chemiczna, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki
  zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,
  5/w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o zdyscyplinowanie na zajęciach,
  6/stopień trudności i intensywności ćwiczeń nauczyciel dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących,
  7/uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców,
  8/ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących,
  9/nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
 2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli gimnazjum:
  1/każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi gimnazjum i zapisuje się do "zeszytu wyjść" podając liczbę uczestników wycieczki i czas jej trwania,
  2/jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli wycieczka jest piesza w terenie (wyjście poza teren szkoły)
  3/jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 15 uczniami, jeżeli wycieczka jest zorganizowana w formie imprezy krajoznawczo- turystycznej, takiej jak: biwaki, konkursy, turnieje, w formie wyjazdowej- związanej z realizacją programu nauczania, w formie wycieczki przedmiotowej w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania lub w formie wycieczki krajoznawczo- turystycznej, w której udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
  4/organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych,
  5/na udział w wycieczce wyjazdowej nauczyciel musi uzyskać pisemną zgodę obojga rodziców ucznia lub prawnych opiekunów,
  6/wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia "karty wycieczki"
  Karta wycieczki zawiera: program wycieczki, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz ich opiekunów. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor szkoły.
  7/jeżeli nauczyciel organizuje wycieczkę, bądź imprezę zagraniczną dyrektor szkoły może na nią wyrazić zgodę po wcześniejszym zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie zawierać powinno: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika i opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
  8/opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie gimnazjum:
  1/przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela,
  2/jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu (po
  wcześniejszej zmianie obuwia)
  3/nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku,
  4/dyżury pełnione są podczas przerw międzylekcyjnych do czasu zakończenia zajęć, począwszy od godziny 7.30
  5/dyżur musi być pełniony aktywnie. Nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom
  uczniów.
  6/dyrektor wyznacza zastępstwo podczas nieobecności nauczyciela
  dyżurnego,
  7/w razie zaistnienia wypadku pracownik, który był jego świadkiem niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności powiadamiając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
  O każdym wypadku dyrektor lub świadek zdarzenia niezwłocznie informuje rodziców (prawnych opiekunów).

§ 7.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu i postępach w tym zakresie,
  2/ pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3/ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4/ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia
  5/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2/ ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
  3/ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
  4/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5/ ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  6/ ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7/ ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
 4. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel opracowuje własny, przedmiotowy system oceniania, który zawiera: 
  1/ zasady sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli: liczba sprawdzianów pisemnych (godzinnych), regulamin odpowiedzi ustnych, prac domowych itp.,
  2/ formy ocenianych aktywności ucznia (specyficzne dla danego przedmiotu): np. sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, prace domowe, pracę w grupie, aktywność na zajęciach, aktywność pozalekcyjną (konkurs) projekty międzyprzedmiotowe, 
  3/ sposób zbierania i informowania o osiągnięciach i postępach ucznia np. karty obserwacji postępów, karty samooceny ucznia, karty oceny pracy w grupie, teczki "portfolio" itp., 
  4/ wymagania programowe podstawowe i ponadpodstawowe, standardy edukacyjne,
  5/ procedurę poprawiania ocen oraz wystawiania oceny klasyfikacyjnej.
 5. Nauczyciele dokonują analizy i ewaluacji zaplanowanego nauczania pod koniec roku szkolnego, aby w kolejnym roku móc usunąć te elementy, które były najsłabsze w jego systemie.
 6. Ocenianie powinno: 
  1/ być trafne, obiektywne, rzetelne i systematyczne
  2/ motywować uczniów do samooceny, dawać uczniowi możliwość porównywania własnych osiągnięć i umiejętności z osiągnięciami innych uczniów, 
  3/ wspierać rozwój ucznia, uwzględniać wkład pracy i możliwości intelektualne ucznia.

§ 8.

ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW

 1. Sprawdziany (różne formy) przygotowują i przeprowadzają nauczyciele zajęć edukacyjnych bądź nadzór pedagogiczny z uwzględnieniem wymagań programowych na wszystkie oceny.
 2. Uczniowie są informowani o terminie i zakresie sprawdzanych wiadomości i umiejętności objętych sprawdzianem:
  1/ na dwa tygodnie przed terminem, w przypadku sprawdzianu rocznego (śródrocznego),
  2/ na tydzień przed terminem, w przypadku sprawdzianu na koniec działu programowego.
 3. Sprawdziany są oceniane w punktach, a punkty przeliczane na stopnie szkolne. Nie dotyczy to oceniania systemem punktowym.
  Prace stylistyczne kończą się oceną opisową lub stopniem i recenzją. Sprawdziany mogą być na zaliczenie poziomów wymagań.
 4. O wynikach sprawdzianu uczeń powinien być poinformowany najpóźniej w terminie tygodniowym.
 5. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej (zaliczenia) ze sprawdzianu po dziale programowym zgodnie z ustaleniem nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne. Możliwości poprawy innych ocen ze sprawdzianów ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w swoich przedmiotowych systemach oceniania.
 6. Krótkie formy pisemne typu kartkówki obejmują materiał 3-4 ostatnich lekcji. Te formy nie muszą być zapowiadane. Oceniane są na następne zajęcia lub w ciągu 3 dni
 7. Sprawdzian godzinny może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia.
 8. Sprawdzianu nie organizuje się w pierwsze trzy dni po przerwach świątecznych i feriach. Sprawdzian można zorganizować za zgodą klasy.

§ 9.

SPOSOBY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH I OSIĽGNIĘCIACH

 1. Nauczyciel zajęć edukacyjnych jest zobowiązany poinformować na początku roku szkolnego uczniów o swoim przedmiotowym systemie oceniania. W ciągu roku szkolnego przedmiotowe systemy oceniania dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w bibliotece szkolnej do wglądu dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania jak również o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na ich prośbę nauczyciel powinien umotywować ustaloną ocenę.
 4. Wychowawca obowiązkowo informuje rodziców w formie pisemnej o postępach w nauce ich dziecka na zebraniach śródrocznych. Na prośbę rodziców na bieżąco ustnie informuje o wynikach.
  1/ Nauczyciel stosujący system punktowy przygotowuje na zebranie z rodzicami informacje o postępach w nauce uczniów i przekazuje je w formie pisemnej wychowawcy.
  2/ Nauczyciel prowadzący kartę obserwacji zobowiązany jest na tydzień przed zebraniem z rodzicami wstawić oceny cząstkowe do dziennika.
  3/ Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy mogą być przeprowadzane pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.
  Gdy zachodzą w/w okoliczności nauczyciel ma prawo odmówić rodzicom rozmowy. 
 5. Nauczyciel na prośbę ucznia dokonuje wpisów ocen do indeksu lub dzienniczka, który prowadzi uczeń. Można w nim wpisywać inne uwagi.

§ 10.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne do poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Uczeń niedosłyszący może być zwolniony z nauki jednego języka obcego. Decyzję w tej sprawie podejmuje DYREKTOR SZKOŁY na podstawie pisemnego wniosku rodziców i zaświadczenia z poradni specjalistycznej. 
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia.
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wychowania fizycznego.
  1/ Rodzice mogą zwolnić ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego (do 1 tygodnia) po jego nieobecności w szkole spowodowanej chorobą. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 1 tydzień musi być poparte zaświadczeniem lekarskim. Ucznia zwalnia z ćwiczeń nauczyciel wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia (prośby) rodziców ucznia.
  2/ Decyzję o zwolnieniu ucznia z udziału w lekcji wychowania fizycznego, informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń zwolniony z ćwiczeń może być nieobecny na zajęciach wychowania fizycznego , jeżeli rodzic (prawny opiekun) zwróci się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły z zaznaczeniem, że na ten czas bierze odpowiedzialność za swoje dziecko.
  3/ Podania o których mowa w punkcie 3 należy składać w terminie 14dni od rozpoczęcia roku szkolnego (II półrocza) lub daty zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do ćwiczeń fizycznych. Niedotrzymanie terminu 14 dni spowoduje, że podanie nie będzie rozpatrzone. 
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z określonych zajęć zamiast oceny należy w dokumentacji stwierdzającej przebieg nauki ucznia wpisać - "zwolniony".

§ 11.

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zachowania ucznia i ustaleniu według skali określonej w statucie szkoły śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. .........................

§ 12.

WARUNKI POPRAWY OCEN ROCZNYCH

 1. Poprawę uzyskiwanych ocen cząstkowych określa w swoim przedmiotowym systemie oceniania nauczyciel.
 2. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli wystawiona przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
 3. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym okresie (roku szkolnym). Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 1 dzień przed plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 5. Dla przeprowadzania egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
  1/ dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji
  2/ nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator
  3/ nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji
  W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciel rady rodziców - na wniosek rodziców ucznia i wychowawca klasy.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracach komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły ( w porozumieniu z dyrektorem szkoły).
 7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: sztuka (plastyka, muzyka) technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 9. Komisja, o której mowa w ust. 5, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
  1/ podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu
  2/ pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu
 10. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego egzaminator sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
 11. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§ 13.

USTALANIE OCEN

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas ustalają przed śródrocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, w terminie określonym przez dyrektora szkoły, stopnie oraz oceny zachowania.

 2. Ocena roczna obejmuje spełnione wymagania na rok szkolny.

 3. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 4. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych§ 14.EGZAMIN GIMNAZJALNY

 1. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący: wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych (część I) oraz wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (część II).

 2. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektor szkoły).

 3. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut (dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce określonymi na podstawie opinii można przedłużyć egzamin, nie więcej niż o 60 minut.


§ 15.

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki (plastyki, muzyki), informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
  1/  Pytania na egzamin poprawkowy przygotowuje egzaminator na poziomie wymagań podstawowych ze swojego przedmiotowego systemu oceniania; zatwierdza je dyrektor szkoły.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą
  1/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
  2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;
  3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 4. Nauczyciel, o którym mowa w ust 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminacyjną innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.


§ 16.

EGZAMIN KLASYFIKACJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nie klasyfikowanego z powodu nie usprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii zimowych lub ferii letnich w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :
  1/  realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki. 
  2/  uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się również dla niego oceny zachowania.
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych jak dla egzaminu sprawdzającego (po I semestrze) lub egzaminu poprawkowego (na koniec roku).
 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
  1/ imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,
  2/ termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3/ zadania (ćwiczenia egzaminacyjne),
  4/  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
  5/ pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 


§ 17.

OCENA ZACHOWANIA

 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
  1/  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2/ postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,
  3/ dbałość o piękno mowy ojczystej,
  4/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
  5/ godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
  6/ okazywanie szacunku innym osobom,
  7/ przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
 2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1/ oceny z zajęć edukacyjnych,
  2/ promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 4 i 5
  3/  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczeń któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń najwyższej programowo klasy nie kończy szkoły

 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

 6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 9. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel SU, przedstawiciel Rady Rodziców.

 10. Szczegółowe kryteria oceny zachowania określa Regulamin oceniania zachowania zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 11. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 12. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.


§ 18.

ZMIANY W WSO

 1. Zmian w niniejszym WSO dokonuje Rada Pedagogiczna.
 2. Ewaluacji niniejszego WSO dokonuje się pod koniec roku szkolnego (maj/czerwiec).

§ 19.

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom i ich rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
  1/ diagnozowaniu środowiska ucznia,
  2/  rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
  3/  wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
  4/  organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek:
  1/  ucznia,
  2/  rodziców,
  3/  pedagoga,
  4/  psychologa,
  5/  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  6/  nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w szczególności w formie:
  1/ zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
  2/  zajęć specjalistycznych- socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych, 
  3/ klas wyrównawczych,
  4/ klas terapeutycznych,
  5/ zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców,
  6/ zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
  7/  porad dla uczniów i rodziców.
 6. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi,zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz nauką w klasie wyrównawczej odbywa się za zgodą rodziców.
 7. W gimnazjum może być zatrudniony psycholog, pedagog oraz doradca zawodowy.
 8. Szczegółowe zadania w/w pracowników regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III

ORGANY GIMNAZJUM

§ 20.

Organami gimnazjum są:

 1. Dyrektor gimnazjum
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Szkoły / o ile zostanie utworzona/
 4. Rada Rodziców
 5. Samorząd Uczniowski

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

 
Uwaga Ostrzeżenie:
Twoja przeglądarka nie pozwala na wykonywanie aktywnych skryptów Java. Nie wszystkie elementy będą funkcjonowały poprawnie.


Strona optymalizowana dla Mozilla Firefox 1280x1024x32
© 1999-2017 Gimnazjum w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. (86)273-60-14
wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione.
Strona została wygenerowana w 0.14 s.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.