Godło

Gimnazjum w Radziłowie

Dziś jest: 22 lipca, sobota. Imieniny: Marii, Magdaleny, Bolesławy, Teofila

Polecamy: Galerie zdjęć · Księga Gości · Gmina Radziłów ·Testy ruchu drogowego · Zdjęcia klas · Kronika · Biblioteka · Dodaj artykuł · Sport · Absolwenci gimnazjum · Dokumenty · Słownik gwary uczniowskiej · e-grajewo· Gmina Radziłów na starej fotografii · Filmy
Jesteś: Strona główna» Dokumenty»REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z

Zmiany w serwisie Gimnazjum Radziłów: 18-07-2017     Twitter Youtube Facebook


Platforma e-learningowa
Znajdź nas na facebooku Znajdź nas na Twitterze

Valid HTML 4.01 Transitional

REGULAMIN
OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA
W GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach oceniania zachowania.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Nauczyciel, który zauważa pozytywne lub negatywne przejawy, dotyczące zachowania i funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią, ma obowiązek umieścić uwagi w dzienniku elektronicznym. Okresowo przynajmniej raz w miesiącu wychowawca na forum klasy weryfikuje zapisy celem zmotywowania uczniów do poprawy zachowania.

Uczniowie są zobowiązani do informowania rodziców o swoim zachowaniu.

5.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

- Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;

- Dbałość o piękno mowy ojczystej;

- Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- Okazywanie szacunku innym osobom;

- Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

5.2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej, sześciostopniowej skali:

O wzorowe;

O bardzo dobre;

O dobre;

O poprawne;

O nieodpowiednie;

O naganne,

z zastrzeżeniem ust. 5.3.

5.3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5.4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

z zastrzeżeniem ust. 5.6 i 5.7.

5.6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5.7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.” (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8.09.06r. § 13 ust. 7 i 8)

6. Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.7.1.

7.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia I semestru lub zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

7.2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7.3. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

- przedstawiciel rady rodziców.

7.4. Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

7.5. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

8. Wychowawca przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów może uwzględnić:

- opinię osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia

- wybitne osiągnięcia ucznia

- wypadki losowe

- wyjątkową sytuację rodzinną: atmosferę, warunki materialne i mieszkaniowe

- warunki zdrowotne i możliwości intelektualne w celowości działania (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

9. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z powyższym regulaminem:

 • uczniów
 • rodziców

10. Ocena dobra jest punktem wyjścia do innych ocen.

11. Na wniosek wychowawcy dyrektor szkoły może powołać nadzwyczajną Radę Pedagogiczną w wyniku niewłaściwego zachowania się ucznia po zatwierdzeniu ocen z zachowania.

II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW:

WZOROWE

UCZEŃ PRZYKŁADNIE WYPEŁNIA OBOWIĄZKI SZKOLNE

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania.

1. Chętnie i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy np.:

a) bierze udział w zawodach sportowych,

b) konkursach przedmiotowych,

c) w kołach zainteresowań,

d) godnie reprezentuje szkołę w środowisku,

e) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poza szkołą

f) uzyskuje osiągnięcia w różnych konkursach.

2. Dba o dobrą atmosferę w szkole i klasie:

a) swoim zachowaniem nie przeszkadza innym w pracy,

b) służy pomocą innym,

c) jest uczciwy, prawdomówny i koleżeński,

d) wywiera pozytywny wpływ na inne osoby.

3. Jest przykładem w systematycznym i punktualnym uczęszczaniu na wszystkie zajęcia szkolne i przygotowanie się do zajęć lekcyjnych ( nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole).

4.Reprezentuje wysoką kulturę osobistą w stosunku do osób dorosłych, pracowników gimnazjum, koleżanek i kolegów.

5. Dba o kulturę słowa.

6. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób.

7. Szanuje mienie własne, szkolne i innych ludzi.

8. Dba o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia.

9. Przestrzega Statutu Gimnazjum, szkolnych przepisów i innych zarządzeń.

10. Podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

11. Uczeń nie może mieć w ciągu roku szkolnego więcej niż dwóch uwag negatywnych w semestrze niedotyczących agresywnego zachowania, wulgaryzmów, demolowania mienia szkolnego, używania środków odurzających, niewłaściwego zachowania w autobusie szkolnym, braku szacunku dla nauczycieli i pracowników szkoły. Otrzymanie jednej z wymienionych wyżej uwag wyklucza otrzymanie oceny wzorowej.

OCENA BARDZO DOBRA

UCZEŃ STARANNIE WYPEŁNIA OBOWIĄZKI SZKOLNE

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne, a w szczególności:

1. Chętnie uczestniczy w życiu gimnazjum i klasy np.:

a. bierze udział w zawodach sportowych,

b. konkursach przedmiotowych,

c. w kółkach zainteresowań,

d. reprezentuje szkołę w środowisku,

e. rozwija zainteresowania i zdolności poza szkołą.

f. uzyskuje osiągnięcia w różnych konkursach.

2. Punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, jest do nich systematycznie przygotowany.

3. Dokładnie spełnia powierzone funkcje i w miarę możliwości wywiązuje się z zadań.

4. Systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione

( nie ucieka z zajęć).

5. Dba o dobrą atmosferę w szkole, klasie:

a) służy pomocą innym,

b) jest uczciwy, prawdomówny, koleżeński,

c) wywiera pozytywny wpływ na innych uczniów.

6. Wykazuje wysoką kulturę osobistą, zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,

7. Dba o kulturę słowa.

8. Szanuje swoje zdrowie i nie ulega nałogom.

9. Nie narusza godności własnej i innych.

10.Szanuje mienie własne i środowiska.

11.Jego zachowanie i dyscyplina osobista w zespole klasowym, szkole i poza nią nie budzi zastrzeżeń.

12.Dostosowuje się do uwag nauczycieli.

13.Jest uczciwy i prawdomówny

14. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

15.Dba o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia.

16. Przestrzega Statutu Gimnazjum, szkolnych przepisów i innych zarządzeń.

17. Pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

OCENA DOBRA

UCZEŃ WŁAŚCIWIE WYPEŁNIA OBOWIAZKI SZKOLNE

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne, a w szczególności:

 1. Stara się być punktualny, pilny i systematyczny.
 2. Systematycznie uczęszcza do szkoły, na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności (do 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; nie może dotyczyć to sumy pojedynczych godzin opuszczanych przez ucznia).
 3. Dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia.
 4. Szanuje swoje zdrowie i nie ulega nałogom.
 5. Szanuje mienie własne i innych osób
 6. Stosuje się do ogólnie przyjętych norm społecznych w szkole poza nią.
 7. Dostosowuje się do uwag nauczycieli.
 8. Bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.
 9. Spełnia powierzone funkcje i miarę możliwości wywiązuje się z zadań.
 10. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
 11. Dba o kulturę języka, choć zdarzają się drobne uchybienia.
 12. Okazuje szacunek wobec rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek.
 13. W szkole i poza szkołą zachowuje się właściwie.
 14. Przestrzega Statutu Gimnazjum, szkolnych przepisów i innych zarządzeń.
 15. Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

OCENA POPRAWNA

UCZEŃ NA OGÓŁ WŁAŚCIWIE WYPEŁNIA OBOWIĄZKI SZKOLNE

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań szkolnych, w szczególności:

 1. Nie zawsze solidnie wypełnia obowiązki uczniowskie.
 2. Prace i zadania wykonuje tylko na polecenie nauczyciela, nie wykazując zaangażowania i inicjatywy (z drobnymi niedociągnięciami).
 3. Zdarza mu się opuszczać zajęcia lekcyjne ( dopuszcza się do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze)
 4. W semestrze spóźnił się nie więcej niż 10 razy.
 5. Podporządkowuje się poleceniom nauczyciela.
 6. Przestrzega podstawowych zasad właœciwego ubioru, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia.
 7. Dba o dobre imię szkoły.
 8. Pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli.
 9. Nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek.
 10. Nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi.
 11. Stara się zachowywać kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły.
 12. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i œrodowiska.
 13. Na ogół szanuje mienie własne, szkoły i innych.
 14. W szkole i poza szkołą zachowuje się na ogół właœciwie.
 15. Doœć dobrze współpracuje w grupie, choć bywa czasem nieuczynny lub kłótliwy.
 16. Zwykle przestrzega szkolnych przepisów, statutu gimnazjum i innych zarządzeń.
 17. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzyło mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

OCENA NIEODPOWIEDNIA

UCZEŃ NIE WYPEŁNIA WŁAŚCIWIE OBOWIAZKÓW UCZNIA

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie gimnazjum, a w szczególności:

1. Nie wypełnia obowiązków szkolnych.

2. Spóźnia się na zajęcia szkolne (ma więcej niż 10 spóźnień).

3. Opuszcza zajęcia lekcyjne ( do 33 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych)

4. Nie przestrzega zasad właściwego ubioru, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia.

5. Nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę (lub tych, w których szkoła bierze udział).

6. Lekceważy zasady współżycia społecznego.

7. Zdarza się, że używa wulgarnego słownictwa.

8. Nie dostosowuje się do uwag nauczycieli i nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

9. Nie bierze udziału w życiu szkoły, klasy, środowiska, lekceważy działalność społeczną.

10.Często zdarza się mu nie wykonać polecenia nauczyciela.

11.Jego zachowanie w szkole i poza szkołą budzi zastrzeżenia i liczne uwagi, reprezentuje niską kulturę osobistą.

a) zdarza mu się niszczyć mienie szkolne lub innych osób.

b) jego zachowanie bywa nieuczciwe, kłamie, jest niekoleżeński, arogancki.

c) często przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

12.Nie wykazuje właściwej dbałości o zdrowie swoje i innych

13.Nie przestrzega szkolnych przepisów, statutu gimnazjum i innych zarządzeń.

14. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

OCENA NAGANNA

UCZEŃ NIE PRZESTRZEGA PRZEPISÓW STATUTU GIMNAZJUM

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie gimnazjum, a w szczególności:

1. Ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych:

a) nie wykonuje poleceń nauczyciela

b) bardzo często nie jest przygotowany do zajęć.

c) bardzo często przeszkadza w prowadzeniu lekcji.

2. Notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne (ma powyżej 33 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze)

3. Nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę (lub tych, w których szkoła bierze udział).

4. Przywłaszcza i niszczy mienie prywatne i szkolne.

5. Używa wulgarnego słownictwa.

6. Nie dostosowuje się do uwag nauczycieli i nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

7.Nie bierze udziału w życiu szkoły, klasy, środowiska, lekceważy działalność społeczną.

8. Wpływa destrukcyjnie na innych uczniów.

9. Zachowuje się arogancko, złośliwie, niekulturalnie wobec innych osób.

10.Stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych:

a) jest agresywny, wszczyna bójki i kłótnie,

b) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych osób,

c) ulega nałogom

11. Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

III. USTALENIA KOŃCOWE

1. Nieusprawiedliwione godziny do 33 obniżają ocenę z zachowania do nieodpowiedniej. Usprawiedliwienie musi zawierać datę nieobecności ucznia w szkole. Wychowawca nie będzie przyjmował usprawiedliwień wpływających po wyznaczonym terminie. W przypadku stwierdzonych przez nauczyciela „wagarów” ucznia wychowawca może odmówić usprawiedliwiania nieobecności. W szczególnych przypadkach wychowawca ma prawo podnieść lub obniżyć ocenę z zachowania dla ucznia o jeden stopień bez względu na ilość opuszczonych przez ucznia godzin.

 1. Uczeń, który na I semestrze otrzymał ocenę zachowania niższą niż dobra nie może otrzymać na koniec roku szkolnego oceny wzorowej zachowania.
 2. Przy wystawianiu oceny z zachowania dla ucznia wychowawca klasy będzie uwzględniał zaangażowanie ucznia w zmotywowanie rodziców do regularnego uczęszczania na zebrania z wychowawcą, z zastrzeżeniem, iż oceny nie należy obniżać.
 3. Wygląd zewnętrzny ucznia: a) Na terenie szkoły zabrania się noszenia: - bluzek i sukienek nieskromnych ( na jednym ramiączku, na cienkich ramiączkach, z tzw. gołymi plecami, z dużymi dekoltami), odsłaniających brzuch, biust, zbyt krótkich spodenek i spódniczek); - noszenia koszulek, bluz z wulgarnymi napisami i emblematami sugerującymi przynależność do subkultur lub grup nieformalnych, promujących używki; - odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze) oraz nakryć głowy (czapki, kaptury), z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych (awaria ogrzewania), za zgodą dyrektora szkoły; - mocnego makijażu, malowania włosów na jaskrawe kolory, tatuaży, tipsów. Chłopcom zabrania się noszenia kolczyków i klipsów na terenie szkoły.

b) strój galowy stanowi biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie oraz koszula i ciemne spodnie dla chłopców c) uczeń zobowiązany jest zmieniać obuwie.

5. Dyrektor zaleca nieprzynoszenie do szkoły telefonów, oraz innych urządzeń elektronicznych audiowizualnych - szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wyżej wymieniony sprzęt przynoszony przez uczniów.

6. W czasie zajęć szkolnych wszystkie rejestratory dźwięku i obrazu muszą być wyłączone, fotografowanie odbywa się tylko za zgodą zainteresowanych osób.

7. Nagana dyrektora szkoły powoduje obniżenie oceny semestralnej (śródrocznej) lub rocznej o dwa stopnie, a wychowawcy klasy o jeden stopień.

Powyższe ustalenia i kryteria zostały opracowane przez zespół wychowawczy szkoły w dniu

17. 06.2010 r. Zmiany do regulaminu, dotyczące udziału w projektach, naniesiono dnia 09.11.1010r. podczas zebrania Rady Pedagogicznej. Zmianę dotyczącą wystawiania oceny wzorowej z zachowania naniesiono dnia 19.09.2011 r podczas zebrania zespołu wychowawczego szkoły. Ostatnie zmiany naniesiono dnia 31.05.2013 r. podczas zebrania zespołu wychowawczego.

Wersja do druku Wersja do druku

 
Uwaga Ostrzeżenie:
Twoja przeglądarka nie pozwala na wykonywanie aktywnych skryptów Java. Nie wszystkie elementy będą funkcjonowały poprawnie.


Strona optymalizowana dla Mozilla Firefox 1280x1024x32
© 1999-2017 Gimnazjum w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. (86)273-60-14
wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione.
Strona została wygenerowana w 0.14 s.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.