Godło

Gimnazjum w Radziłowie

Dziś jest: 22 lipca, sobota. Imieniny: Marii, Magdaleny, Bolesławy, Teofila

Polecamy: Galerie zdjęć · Księga Gości · Gmina Radziłów ·Testy ruchu drogowego · Zdjęcia klas · Kronika · Biblioteka · Dodaj artykuł · Sport · Absolwenci gimnazjum · Dokumenty · Słownik gwary uczniowskiej · e-grajewo· Gmina Radziłów na starej fotografii · Filmy
Jesteś: Strona główna» Dokumenty»GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE KRYTERIA

Zmiany w serwisie Gimnazjum Radziłów: 18-07-2017     Twitter Youtube Facebook


Platforma e-learningowa
Znajdź nas na facebooku Znajdź nas na Twitterze

Valid HTML 4.01 Transitional

GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE

KRYTERIA
DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

  1. Praca nauczyciela podlega ocenie.
  2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art.6a ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. Nr 3 , póz. 19 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z dn. 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Z dn. 17 listopada 2000 r. Nr 98 póz. 1066).
  3. Niniejszy dokument obowiązuje w Gimnazjum w Radziłowie od dnia ............................ .
„Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcie i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów".

(Art. 6 Karty Nauczyciela)


Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który:

IDziałalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
-wzorowo realizuje program, wprowadza innowacje pedagogiczne bądź opracowuje własny program
-efektywnie poszukuje nowatorskich form i metod pracy
-stosuje różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
-systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy także o środki dydaktyczne wykonane samodzielnie
-systematycznie rozszerza kontakty z rodzicami uczniów poprzez włączanie ich w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły
-współpracuje z radą pedagogiczną stosując innowacyjne formy integracji
-mobilizująco wpływa na innych nauczycieli
-dba o stały wzrost poziomu swoich kwalifikacji, prowadzi otwarte lekcje dla członków rady pedagogicznej, rodziców, a także nauczycieli innych szkół
-osiąga dobre i bardzo dobre wyniki nauczania, jego uczniowie systematycznie uczestniczą w konkursach, zawodach na szczeblu powiatu i województwa oraz osiągają sukcesy
-rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach lekcji i działalności pozalekcyjnej, wdraża ich do samokształcenia
-czynnie i z zaangażowaniem sprawuje opiekę w czasie różnego rodzaju zajęć
-wyróżnia się sprawną organizacją imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych oraz wycieczek
IIDyscyplina pracy
-wzorowo wywiązuje się z prowadzenia dokumentacji i innych zadań statutowych szkoły
-prezentuje szczególną obowiązkowość i odpowiedzialność w przestrzeganiu dyscypliny pracy
-z troską dba o powierzony mu majątek szkolny
IIIKultura osobista i etyka zawodowa
-prezentuje wysoką kulturę osobistą
-przejawia postawę szacunku wobec współpracowników i przełożonych
-swoją twórczą postawą wpływa mobilizująco na aktywność zawodową pozostałych nauczycieli

Ocenę dobrą otrzymuje nauczyciel, który:

IDziałalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
-prawidłowo planuje i realizuje program
-zna i prawidłowo dobiera formy i metody pracy, osiąga zaplanowane cele
-systematycznie ocenia wiadomości i umiejętności uczniów z uwzględnieniem jawności i obiektywności oceny
-dba o swój warsztat pracy, estetykę pracowni, pomoce naukowe i sprzęt szkolny współpracuje z radą pedagogiczną i systematycznie uczestniczy w jej posiedzeniach
-utrzymuje kontakty z rodzicami, dąży do pedagogizacji rodziców
-wykazuje aktywność w podnoszeniu kwalifikacji, uczestniczy w organizowanych formach doskonalenia zawodowego
-wykazuje troskę o powierzony mu zespół klasowy i właściwie sprawuje nad nim opiekę
-osiąga dobre wyniki nauczania, jego uczniowie uczestniczą w konkursach, zawodach oraz osiągają sukcesy na szczeblu gminy
-indywidualizuje proces nauczania, prowadzi zajęcia pozalekcyjne
IIDyscyplina pracy
-starannie i terminowo prowadzi dokumentację szkolną
-respektuje zarządzenia i zalecenia przełożonych oraz przepisy prawa
-jest zdyscyplinowany, sprawiedliwy, prawdomówny i punktualny
IIIKultura osobista i etyka zawodowa
-postawa etyczna i zawodowa bez zastrzeżeń
-systematycznie pracuje przez cały rok

Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel, który:

IDziałalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
-ma ciągłe problemy z realizacją programu
-niewłaściwie dobiera formy i metody pracy, nie osiąga założonych celów zajęć
-nie stosuje jasnych kryteriów oceny wiadomości i umiejętności ucznia, nie jest obiektywny i systematyczny
-nie dba o warsztat pracy, nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych
-niechętnie współpracuje z radą pedagogiczną, uchyla się przed uczestnictwem w jej posiedzeniach
-nie utrzymuje i unika kontaktów z rodzicami
-nie podnosi swoich kwalifikacji, nie uczestniczy w żadnych formach doskonalenia zawodowego
-nie wykazuje należytej troski o powierzony mu zespół klasowy
-jego uczniowie osiągają niedostateczne wyniki w nauce, nie potrafi motywować uczniów do wysiłku poznawczego i osiągania dobrych wyników w nauce
-nie przygotowuje uczniów do żadnych konkursów, zawodów
-nie prowadzi zajęć pozalekcyjnych, nie dba o właściwe zagospodarowanie czasu wolnego swoich wychowanków
-uchyla się od opieki w czasie różnych zajęć, imprez szkolnych i środowiskowych
IIDyscyplina pracy
-nie przestrzega dyscypliny pracy
-nie respektuje zarządzeń i zaleceń przełożonych oraz zapisów Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych
-nieterminowo rozlicza się z powierzonych mu obowiązków i zadań dydaktycznych
IIIKultura osobista i etyka zawodowa
-wykazuje niski poziom kultury osobistej
-jego postawa budzi zastrzeżenia uczniów, rodziców i przełożonych
-lekceważąco odnosi się do innych, podważa autorytet przełożonych
-negatywnie wpływa na postawy i zaangażowanie współpracowników

Wersja do druku Wersja do druku

 
Uwaga Ostrzeżenie:
Twoja przeglądarka nie pozwala na wykonywanie aktywnych skryptów Java. Nie wszystkie elementy będą funkcjonowały poprawnie.


Strona optymalizowana dla Mozilla Firefox 1280x1024x32
© 1999-2017 Gimnazjum w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. (86)273-60-14
wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione.
Strona została wygenerowana w 0.15 s.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.